Thuyền Cazac. Ngoài môn đua thuyền buồm hai thân giải cũng tổ chức đua thuyền cazac với sự. Thông tin […]