Cảnh Bầu Trời Xanh. Màu xanh của hi vọng, của ước mơ. Bầu trời, màu xanh da trời, trắng, thiên […]